ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a
https://www.andibarabasfoto.com/ weboldalt (a továbbiakban: Honlap) látogató és a szolgáltatást
igénybevevő (továbbiakban: Érintett) személyes adatainak kezelésére jogszerű, tisztességes és átlátható
módon, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerinti megfelelő tájékoztatás alapján kerüljön sor. Ennek megfelelően a
jelen Tájékoztató tartalmazza a Honlapon keresztül megvalósuló adatkezelések célját, jogalapját, a
személyes adatok tárolásának időtartamát, továbbá az Érintettek személyes adatainak kezelésével
kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit.
A Honlap üzemeltetője az Artography Bt.(székhely:2040 Budaörs, Széchenyi u. 26.; Cg.: 13-06-070089; Adószám:
25821521-2-13, az adatkezelő (a továbbiakban: Szolgáltató vagy Adatkezelő). A Szolgáltató elkötelezett a
Felhasználó személyes adatainak védelmében, ezért a személyes adatok kezelése során kiemelt figyelmet
fordít a jogszabályi rendelkezések betartására.
Jelen Tájékoztatóban meghatározott egyes adatkezelésekre a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a
továbbiakban: Számvtv.), a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fogytv.), az
Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy GDPR”), a
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVII. Törvény
(„Grtv.”) rendelkezéseit is alkalmazni kell az egyes adatkezeléseknél meghatározottak szerint.
Az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban felsorolt Adatfeldolgozói, illetve a Külső szolgáltatók 2018. május 25.
napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes
adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről
nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.
Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett
Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára
továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét
nem sérti.
A Szolgáltató külön felhívja az Érintettek figyelmét arra, hogy amennyiben jelen Tájékoztatóban foglalt
valamely adatkezeléshez hozzájárulásukat adták, azt jogosultak bármikor visszavonni a jelen
Tájékoztatóban részletezettek szerint.
A Honlap tartalmazhat olyan más honlapokra mutató linkeket, amelyeknek adatkezelési szabályaira a
Szolgáltatónak nincs befolyása. Amennyiben e linkek használatával a Felhasználó elhagyja a Honlapot,
abban az esetben a személyes adatok kezelésére már az ilyen módon felkeresett internetes oldal
működtetőjének adatkezelési szabályai vonatkoznak.
Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és
adatkezelésekre, melyek a Honlapokon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek
promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett
tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan
weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Honlapon található hivatkozás
vezet. A Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon személyek (szervezetek, cégek) adatkezeléseire, amelyek
tájékoztatásából, hírleveléből, reklámleveléből az Érintett a Honlapról értesült.

2
Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő
kijelölésére, az Adatkezelő ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, az
Adatkezelő tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely az Érintettek rendszeres és
szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá az Adatkezelő nem kezel
különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és
bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.
Fogalmak
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása,
tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése,
továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása
vagy összekapcsolása (ideértve a profilalkotást is), korlátozása,  törlése és megsemmisítése.
Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy
Érintett – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.
Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Külső szolgáltató: az Adatkezelő vagy a Szolgáltató által, az egyes szolgáltatások biztosításához
kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek,
amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy
kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak
minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel sem a szolgáltatások
üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Honlaphoz, a Felhasználókról
adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a
Felhasználó azonosítására. Továbbá a tárhelyszolgáltatás biztosítása során az Adatkezelő Külső
szolgáltatónak tekinti az Érintettet is az általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység
szempontjából.
I. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE A HONLAP HASZNÁLATA SORÁN
1.1 A HONLAP SZERVER NAPLÓZÁSA
A Honlap meglátogatásakor a statisztikai adatokat gyűjthet a felhasználó tevékenységéről, illetve tárolhatja
annak IP címét. Az így kapott adatokat kizárólag a szerver szolgáltatások működésének biztosítása céljából
gyűjti a szerver szolgáltatást végző wix..com. Bővebb információ (6-os pont):
https://www.wix.com/about/privacy
Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése
A külső szolgáltatók szervere közvetlenül az Érintett számítógépével áll kapcsolatban, és a külső
szolgáltatók a szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, az Érintett böngészőjével való közvetlen
kommunikáció miatt felhasználói adatokat (például IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai,
egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.
A Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását a Google
Analytics végzi. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az
Érintett részére az alábbi elérhetőségen: http://www.google.com/analytics/

3
A honlap a Facebook és Instagram szolgáltatásainak elérhetősége érdekében közvetlenül kapcsolódik a
facebook.com és az instagram.com címeken elérhető szolgáltatók szerveréhez.]
Az adatok kezeléséről az adatkezelők a https://www.wix.com ;
https://www.facebook.com/privacy/explanation; http://www.google.com/intl/hu/policies;
https://help.instagram.com címeken adnak részletes felvilágosítást.
1.2 A HONLAP COOKIE KEZELÉSE
A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor a Felhasználó egy webhelyet látogat
meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek, így többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a
Felhasználó egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek például online bevásárlókosarak használatakor, és
általánosságban megkönnyítik egy weboldal használatát a Felhasználók számára.
A Szolgáltató sütiket a Felhasználók azonosítása, a Felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az
annak során megadott adatok tárolása és az adatvesztés megakadályozása céljából használ.
1.2.1 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik
Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a Felhasználók böngészhessék Honlapunkat, használják annak
funkciót, pl. többek között a Felhasználó által az adott oldalon végzett műveletek megjegyzését egy
látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag a Felhasználó aktuális látogatására vonatkozik, a
munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a
Felhasználó számítógépéről. Ezen cookie-k alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni a Honlapunk
használatát.
1.2.2 Használatot elősegítő sütik
Ezek a sütik lehetőséget biztosítanak a Szolgáltató számára, hogy megjegyezhesse a Felhasználó Honlappal
kapcsolatos választásait vagy az általa szolgáltatott információkat, mint például felhasználónév, nyelv,
régió, amelyben a Felhasználó tartózkodik. Ezek segítségével tudja a Szolgáltató leginkább a Felhasználók
igényeihez igazítani a Honlapot. Ezek, a pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de
legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.
1.2.3 Külső szolgáltatók cookie kezelése a Honlapon:
A Honlapon az alábbi külső szolgáltatók helyeztek el sütiket:

Szolgáltató Részletes információ a sütikről

google.com/analytics https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyt

icsjs/cookie-usage

Facebook https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/
Instagram https://help.instagram.com
1.2.4 Sütik engedélyezése vagy tiltása
A sütik kezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása. A hozzájárulást az Érintett a Honlapon található
„Elfogadom” gomb megnyomásával adja meg.
Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző
alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy

4
megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy
szeretne-e sütiket engedélyezni vagy nem. Amennyiben az Érintett nem fogadja el a cookie-k használatát,
úgy Honlapunkról automatikusan elnavigáljuk.
Felhívjuk az Érintettek figyelmét, hogy mivel a sütik célja a Honlap használhatóságának és folyamatainak
megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által
előfordulhat, hogy Érintettjeink nem lesznek képesek Honlapunk funkcióinak teljes körű használatára,
illetve, hogy a Honlap a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól, korlátozás végrehajtásáról az alábbi linkeken tájékozódhat:
Google Chrome Firefox Microsoft Internet Explorer 11 Microsoft Internet Explorer 10 Microsoft Internet
Explorer 9 Microsoft Internet Explorer 8 Safari
Amennyiben segítségre van szüksége a cookie-k beállításával vagy törlésével kapcsolatban, kérem,
jelezze a jelen Tájékoztató VI. pontjában foglalt elérhetőségeken.
1.3 Kapcsolatfelvétel során kezelt adatok
Amennyiben az Érintettnek kérdése, problémája van, egyéb célból kapcsolatfelvételt kezdeményez a
Szolgáltatóval, a jelen Tájékoztatóban megadott, illetve a Honlapon elhelyezett elérhetőségeken
kapcsolatba léphet a Szolgáltatóval.
Adatkezelés Célja: Érintettek tájékoztatása a kapcsolatfelvétel során feltett kérdésekkel,
észrevételekkel kapcsolatban, kapcsolatfelvétel során történt információcsere
visszakereshetősége
Adatkezelés Jogalapja: Érintett hozzájárulása
Kezelt Adatok Köre: név, e-mail cím, telefonszám, dátum, időpont, és az üzenetben megadott

egyéb személyes adatok

Adatkezelés Időtartama: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az adatközléstől

számított 5 évig

A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonását a
Érintett bármikor jogosult kérni a VI. pontban foglalt elérhetőségeken.

II. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE SORÁN
2.1 Szolgáltatás igénybevétele
Az Érintettnek a szolgáltatás igénybevétele során szükséges a lent felsorolt személyes adatait megadni.
Adatkezelés Célja: szolgáltatás igénybevétele, számla kiállítása, a szolgáltatás igénybevételének
és a fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése,
kapcsolattartás
Adatkezelés Jogalapja: érintett hozzájárulása;

a vásárlással kapcsolatos adatok tekintetében: Ekertv. 13/A. §;
a számla kiállítása és megőrzése tekintetében a Számvtv. 169. § (2) bekezdése

5
Kezelt Adatok Köre: név, számlázási és szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, az egyes szolgáltatás
igénybevételének adatai (dátum, időpont, szolgáltatás, a szolgáltatás értéke)
Adatkezelés időtartama: szolgáltatás igénybevétele tekintetében: az utolsó alkalomtól számított 5 év;

számla tekintetében: 8 év

Felhívjuk az Érintettek figyelmét, hogy a fent megjelölt adatok szolgáltatásának elmaradása esetén a
Szolgáltatónak nem áll módjában szolgáltatást nyújtani az Érintett részére.

2.1.2 Igénybe vett adatfeldolgozók

Név Elérhetőség Adatfeldolgozói Feladat

Wix.com 40 Namal Tel Aviv
St., Tel Aviv
6350671, Israel.

online tárhely biztosítása
számlázási szolgáltatások
könyvelési szolgáltatások

2.4 Panaszkezelés
Amennyiben az Érintettenk a Szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az
ezzel kapcsolatos adatkezelésekre az alábbi feltételek vonatkoznak:
Adatkezelés Célja: Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi

kifogások kezelése

Adatkezelés Jogalapja: Fogytv. 17/A. § (7) bekezdése
Kezelt Adatok Köre: név, cím, igénybe vett szolgáltatás megnevezése, vételára, a szolgáltatás és a

hiba bejelentésnek időpontja, a hiba leírása

Adatkezelés Időtartama:

a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok
másolati példányai tekintetében: 5 év

IV. EGYÉB ADATKEZELÉSEK
E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. A bíróság, az
ügyész, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH), illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más
szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett
megkereshetik a Szolgáltatót. A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és
az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés
céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
V. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
A személyes adatok biztonságos tárolása a wix.com szerverén, illetve Szolgáltató Gmail e-mail címlistáján
történik.
A Szolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy az
adatkezelésekkel kapcsolatban felmerülő kockázatok mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot

6
garantáljon, ideértve, többek között, adott esetben: (i) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; (ii)
a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének
biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét; (iii) fizikai vagy műszaki incidens
esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre
állását kellő időben vissza lehet állítani; (iv) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és
szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló
eljárást.
VI. AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI
Név: Artography Bt.
székhely:2040 Budaörs, Széchenyi u. 26.
cégjegyzékszám:13-06-070089
nyilvántartó hatóság:Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
e-mail cím:andibarabasfoto@gmail.com
telefonszám:06205996616
VII. ÉRINTETT JOGAI
7.1 Általános rendelkezések
Jelen Tájékoztató tartalmazza az Érintett személyes adataival kapcsolatos információkat. Az Érintett
kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy igazolta személyazonosságát. A Szolgáltató az Érintett
alábbiakban ismertetett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve,
ha bizonyítja, hogy az Érintettet nem áll módjában azonosítani. Amennyiben a Szolgáltatónak megalapozott
kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett
személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1
hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén,
figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal
meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Szolgáltató a késedelem okainak megjelölésével a
kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus
úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha
az Érintett azt másként kéri.
Ha a Szolgáltató nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a
kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának
okairól, valamint az Érintett jelen Tájékoztató VIII. pontjában foglalt jogorvoslati lehetőségeiről. A
Szolgáltató az információk, valamint a tájékoztatás megadásáért, illetve az ezek nyomán tett
intézkedésekért díjat nem számít fel. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy –
különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szolgáltató, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás
nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, ésszerű összegű díjat
számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
7.2 Érintett jogai az adatkezelésekkel kapcsolatban
7.2.1 Hozzáférés joga
Az Érintett jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a

7
személyes adataihoz, valamint a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jelen Tájékoztatóban foglalt
információkhoz hozzáférést kapjon.
A Szolgáltató az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére
bocsátja. Az Érintett álalt kért további másolatokért a Szolgáltató az adminisztratív költségeken alapuló,
ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az
információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az
Érintett másként kéri.
7.2.2 A helyesbítéshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve – figyelemben véve az adatkezelés célját – azok
kiegészítését kérje.
7.2.3 A törléshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó
személyes adatokat, a Szolgáltató pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
(i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon
kezelték;
(ii) az Érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
(iii) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
vagy az Érintett közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen tiltakozik;
(iv) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
(v) a személyes adatokat a Szolgáltatóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell;
(vi) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek
részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.
Ha a Szolgáltató nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt jelen Tájékoztató értelmében törölni
köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen
elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat
kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek
vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
A Szolgáltató nem köteles az adatok törlésére, amennyiben az adatkezelés (i) a véleménynyilvánítás
szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) jogszabályi kötelezettség teljesítése
vagy közérdekű feladat végrehajtása céljából; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
7.2.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha
(i) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát); vagy
(ii) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását; vagy

8
(iii) a Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
(iv) az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges vagy az adatkezelés a Szolgáltató vagy egy
harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és az Érintett tiltakozott e célokból történő
adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül,
hogy a Szolgáltató jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben).
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből lehet kezelni. A
Szolgáltató az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja azt az Érintettet, akinek a
kérésére az adatkezelést korlátozták.
7.2.5 Értesítési kötelezettség
A Szolgáltató minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítésről, törlésről vagy az
adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek
bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére a Szolgáltató tájékoztatja e
címzettekről.
7.2.6 A tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotást is), ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához
vagy a Szolgáltató vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ebben az esetben a
Szolgáltató a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Szolgáltató bizonyítja, hogy az
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra,
hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a
profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a
személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a
továbbiakban e célból nem kezelhetők.
A tiltakozási jogra legkésőbb az Érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni az
Érintett figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól
elkülönítve kell megjeleníteni.
Ha a személyes adatok kezelésére statisztikai célból kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy a saját
helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha
az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
7.2.7 Az adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra,
hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az
adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

9

a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag
megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, de az nem érintheti
hátrányosan mások jogait és szabadságait.
7.2.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a
profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős
mértékben érintené, kivéve, ha a döntés (i) az Érintett és a Szolgáltató közötti szerződés megkötése vagy
teljesítése érdekében szükséges; (ii) meghozatalát a Szolgáltatóra alkalmazandó olyan jogszabály teszi
lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló
megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy (iii) az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
Az Érintett jogainak érvényesülése érdekében az Érintettnek joga van arra, hogy a Szolgáltató részéről
emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
7.2.9 Adatvédelmi incidens*
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve, a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi
incidensről. A tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét,
és közölni kell az alábbi információkat és intézkedéseket: (i) tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó neve és
elérhetősége; (ii) az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények; (iii) a Szolgáltató
által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedések.
Az Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: (i) a Szolgáltató megfelelő
technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi
incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták; (ii) a Szolgáltató az adatvédelmi incidenst követően
olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az Érintett jogaira és szabadságaira jelentett
magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; (iii) a tájékoztatás aránytalan
erőfeszítést tenne szükségessé.
Ilyen esetekben az Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan
hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
* Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan
közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
VIII. FELELŐSSÉG, KÁRTÉRÍTÉS ÉS JOGORVOSLAT
Minden olyan személy, aki az Infotv. megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt
szenvedett, az elszenvedett kárért a Szolgáltatótól vagy a jelen Tájékoztatóban megjelölt más adatkezelőtől
vagy az adatfeldolgozóktól kártérítésre jogosult.
Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet az
Infotv.-t sértő adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az
adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be az Infotv.-ben meghatározott, kifejezetten az

10
adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha a Szolgáltató jogszerű utasításait figyelmen kívül
hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.
A Szolgáltató, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző
eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó
vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel
tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó az Érintett
tényleges kártérítésének biztosítása érdekében egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.
Amennyiben a Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatban kérdése, észrevétele, problémája van, forduljon a
Szolgáltatóhoz a VI. pontban megjelölt elérhetőségeken.
Amennyiben az Érintett a Szolgáltató meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől
számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak
megfelel, a Szolgáltató köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az
Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindítható.
Az Érintett továbbá jogosult arra, hogy a NAIH-nál tájékoztatást kérjen jogaival kapcsolatban, továbbá
jogsérelemre vagy annak közvetlen veszélyére hivatkozással vizsgálatot kezdeményezzen az alábbi
elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
IX. TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA
Jelen Tájékoztatót a Szolgáltató a Honlapon tette közzé, ahol a mindenkor aktuális Tájékoztató
folyamatosan elérhető. A Szolgáltató a jelen Tájékoztatót jogosult egyoldalúan módosítani, amelyről az
Érintetteket a Honlapon közzétett közleményben tájékoztatja a módosítás hatályba lépését megelőző
legalább 15 (tizenöt) nappal.

 

©2023 by Marcus Berg. Proudly created with wix.com

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon